• ***123
Armeria Andorrana
Font del marge
Casa pintat

LA FEDERACIÓ

ESTATUTS OFICIALS DE LA FACIP


VEURE ELS ESTATUTS

RELACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA (2014-2018)

President
Òscar TORRES
Vicepresident 1er
Josep Ma. CABANES
Vicepresident 2on
David ALBÓS
Secretari
Oscar CABANES
Tresorer
Jordi CARBONÉ
Vocals
Eduard ESPOT
Edgar BARÓ
Marc CASAL
Lluís SANCLIMENT
Francesc GRAU
Jordi CALL
Eduard VERGARA
Ramon RICH
 

LINKS

Penya la truita
Medi ambient
Safarilife
Cyber Peche